การแสดงชุดหนึ่ง ที่เป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงของนาฏศิลป์ไทย ก็คือ “ระบำสี่ภาค” ประกอบไปด้วย ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้

ระบำสี่ภาค” เป็นการแสดงที่สวยงามอีกชุดหนึ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ เพื่อให้เห็นลีลาท่ารำ ตลอดจนสำเนียงดนตรี การแต่งกาย และอาชีพที่แตกต่างกันออกไป ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนไทย ถึงแม้จะอยู่คนละภาคกัน อาจต่างซึ่งสำเนียงภาษา ขนบธรรมเนียม ศาสนา และวัฒนธรรม การแต่งกาย ผู้แสดงจะแต่งกายตามประจำภาคที่ตนแสดงโอกาสที่แสดง ใช้แสดงในงานรื่นเริงทั่วไป