พิธีรับโล่เกียรติคุณ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
โปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์
งาน “ เพื่อฟันที่คุณรัก “ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563