การแสดงรำไทยของเด็กๆ
ณ The Explace Mall
วันที่ 8 มีนาคม 2563