เดินทางสู่การแข่งขัน ณ ประเทศสิงคโปร์
งาน Asia Pacific ARTS Festival
17 & 18 สิงหาคม 2562