สานสุข สือวัฒนธรรม นำวิถีใหม่ เยาวชนคนสร้างสรรค์

ณ ศูนย์วัฒนธรรม
ช่องสถานีวัฒนธรรม

15 พฤษภาคม 2565